^Zpátky nahoru
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Žákovský parlament

Členové parlamentu pro školní rok 2016/17

Členové parlamentu pro školní rok 2015/16

Členové parlamentu pro školní rok 2014/15

Členové parlamentu pro školní rok 2013/14

Členové parlamentu pro školní rok 2011/12

Členové parlamentu pro školní rok 2010/11

 

    STANOVY  ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

    Žákovský parlament je orgánem žáků, který slouží ke zlepšení komunikace.

    1.Cíl Žákovského parlamentu

§        Vytvořit informační most mezi žáky a vedením školy.

§        Podílet se na řešení problémů jako jsou šikana, fyzické obtěžování, psychické vydírání a podobně.

     2. Volby do Žákovského parlamentu

§        Žákovský parlament je volen jednou ročně.

§        Volby se uskutečňují ve všech třídách druhého stupně v průběhu měsíce září, nezávisle na termínu a průběhu voleb ve třídách ostatních.

§        V každé třídě je volen jeden zástupce a jeden náhradník.

§        Členy Žákovského parlamentu jsou děti, které bez problémů jednají s vedením školy, umí se spolehnout sami na sebe, dokáží poskytnout pomoc, zajímají se o druhé lidi a o svět kolem sebe, pouštějí se do diskuse i řešení problémů.

§        Zvolený člen je povinen se pravidelně zúčastňovat všech řádných i mimořádných jednání Žákovského parlamentu, v případě nutnosti se omluvit a sjednat za sebe náhradu (zvoleného zástupce).

     3. Činnost Žákovského  parlamentu

§        Členové Žákovského parlamentu si volí ze svého středu předsedu, který řídí jednání  parlamentu, zástupce předsedy a tajemníka, kteří tvoří Radu Žákovského parlamentu. Volby do Rady jsou tajné.

§        Rada Žákovského parlamentu svolává Žákovský parlament, pověřuje zástupce tříd úkoly, které mají projednat ve třídě, má právo přijít za vedením školy.

§        Žákovský parlament se schází dle potřeby, nejméně však jednou za 6 týdnů. Schůzi svolává vždy Rada žákovského parlamentu nebo vedení školy. Ve výjimečných případech lze schůzi svolat na návrh nadpoloviční většiny členů parlamentu.

§        Všichni členové parlamentu mají navzájem zcela rovnoprávné postavení, v případě hlasování platí 1 člen = 1 hlas. Přítomní dospělí hlasovací právo nemají.

§        Zástupci tříd mohou předkládat Žákovskému parlamentu třídou navržené reálné podněty a návrhy.

§        Zástupci tříd budou prosazovat Žákovským parlamentem schválená řešení.

§        Zástupci tříd předkládají Radě výsledky šetření, průzkumu a zprávy o plnění úkolů, které jim byly Žákovským parlamentem uloženy.

§        Rozhodnutí Žákovského parlamentu jsou právoplatná, účastní-li se jednání alespoň 70% zástupců tříd a jsou-li návrhy přijaty nadpoloviční většinou přítomných zástupců a jsou schváleny vedením školy.

§        Členové parlamentu mají právo dotazovat se všech učitelů či vedení školy na nejasnosti spojené s výukou a provozem školy a na jejich případném řešení.

§        Každá připomínka bude vedením školy prošetřena a výsledek oznámen žákům.

§        O zveřejnění informací se starají členové parlamentu a to formou vyhrazené nástěnky a osobním kontaktem se spolužáky. Zapisovatel pořizuje z každého jednání zápis, který je na nástěnce zveřejněn.

§        Žákovský parlament nebude zasahovat do školních záležitostí, jejichž rozhodování a posuzování patří do pravomocí ředitele školy. Rozhodnutí ředitele školy a vedení školy bude respektovat.

  §        V případě, že práce Žákovského  parlamentu bude pouze formální, může ředitel školy jeho činnost kdykoliv ukončit.

     4. Závěrečná ustanovení

§        Třídní učitelé vytvoří časový prostor pro vyřizování parlamentních záležitostí.

§        Tyto stanovy jsou závazné pro všechny žáky a všechny pedagogické pracovníky školy.

§        Tyto stanovy byly schváleny členy Žákovského parlamentu dne 2. října 2015.

 

 

 

Copyright © 2015. Základní škola Libina