^Zpátky nahoru
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Školní akce

23.10. 2021 - Enviromentální učebna

Využití EVVO zahrady žáky ZŠ Libina

Zahradu poměrně hojně navštěvují žáci I. a II. stupně a také školní družina, a to převážně v předmětech: přírodověda, přírodopis, výtvarná výchova, člověk a svět práce, ale i v ostatních předmětech jako jsou zeměpis, cizí jazyky a výchovy.

Nejvíce zahradu využívají žáci II. stupně v praktickém předmětu člověk a svět práce (dále ČSP), ve kterém na zahradě pracují. Plejí na vyvýšených záhonech, sklízí bylinky, zalévají byliny nebo okrasné dýně. V zadní části EVVO zahrady na úseku „broukovišti“ jsme v rámci předmětu ČSP s chlapci 6. ročníků vytvořili ze staré poličky hmyzí domeček.

Zahrada je rovněž hojně navštěvována žáky v hodinách výtvarné výchovy, kdy žáci kreslí a malují ve venkovní učebně.

Výukové přírodopisné billboardy s dravci, bylinkami a rostlinami využíváme v hodinách přírodovědy a přírodopisu. V zimním období žáci dokrmují ptactvo do krmítek.

Sluneční hodiny jsou názorně využity jako učební pomůcka do zeměpisu.

Smyslový chodník s různými přírodními frakcemi a otisky zvířat v písku využívají nejen žáci I. stupně a školní družiny, ale i žáci II. stupně.

Co máme v plánu na EVVO zahradě vybudovat:

V rámci předmětu ČSP máme v plánu zavést a vybudovat spoustu novinek. Například chceme s žáky vytvořit jmenovky na bylinkové záhony, keře a stromy. Dále porýt a vytvořit nové záhony v EVVO zahradě a na nich pěstovat méně známé druhy zeleniny. Dále se chystáme zajistit a instalovat plastovou nádrž na odchyt dešťové vody a do voliéry nastěhovat ptactvo. V rámci mezipředmětových vztahů v zahradě vytvoříme „recyvýstavku“, např. natřeme stará kola a osadíme je letničkami, bylinkami či netřesky apod. Rovněž máme v plánu v pohřebišti odpadků udělat pokusy s časovou rozložitelností odpadů. Chystáme se s žáky také vyrobit několika krmítek. Výborné by bylo zavedení „piknikování“ o velké přestávce.

Závěrem je třeba říci, že EVVO zahrada je maximálně využívána v prospěch výuky žáků.

Mgr. Jana Talandová

EEVO POZNÁVÁNÍ BYLIN

EEVO Druzina navsteva hmyziho hotelu

23. 10. 2021 - Projektový den mimo školu - Anthropos

Stejně jako v předchozích letech tak i letos žáci šestého ročníku Základní školy Libina navštívili pavilon ANTHROPOS Moravského zemského muzea v Brně. Zde se pod vedením zkušené lektorky seznámili nejprve s historií a vznikem samotného pavilonu a poté v rámci komentované prohlídky s vývojovými mezníky v evoluci člověka.

Výstava Anthropos byla poprvé uskutečněna v roce 1928 a to na brněnském výstavišti. Samostatného pavilonu se expozice věnovaná evoluci člověka dočkala v roce 1962. V letech 2003 až 2006 prošel potom pavilon rozsáhnou rekonstrukcí. Za vznikem výstavy a následně samostatného pavilonu stáli významní čeští badatelé a také fakt, že na území naší republiky je spousta hodnotných historických nalezišť zejména pak z „éry lovců mamutů“. Model mamuta s mamutím mládětem v životní velikosti je také jedna z dominant tohoto pavilonu a děti proto s nadsázkou tuto exkurzi komentovali slovy „Jedeme na mamuta.“

Letos byla součástí pavilonu Anthropos také stálá výstava „Óóó Indiáni“. A tato výstava byla dokonce interaktivní – děti si mohli vystavené repliky indiánských nástrojů vzít do rukou, potěžkat, vyzkoušet. V jednu chvíli tak byli skoro ze všech žáků šamani, kteří tloukli do indiánských bubínků a mávali indiánskými chřestidly. A vydrželi rámusit opravdu dlouho – až do doby, než zjistili, že Indiáni při zpracovávání bizonů byli schopni využít z bizona téměř vše a že k výrobě pravých indiánských chřestidel používali bizoní šourky.

Závěrem bych chtěl ještě podotknout, že pro žáky naší školy byla celá exkurze zdarma, protože vše bylo hrazeno z evropských peněz, tzv. šablon.

Mgr. Ing. Tomáš Kobza

Antropos 21 Zaci a kostra mamuta

Antropos 21Model mamuta v Anthroposu

Antropos 21Zaci a indianske hudebni nastroje

23. 10. 2021 - Vzdělávací dny

Vzdělávací dny

Ve dnech 16. – 20. srpna 2021 se na naší škole uskutečnily Vzdělávací kempy, které připravila Asociace školních sportovních klubů společně s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. Tato aktivita vznikla za účelem zmírnění dopadů na vzdělávání dětí v souvislosti s uzavřením škol z důvodu pandemie koronaviru. Vzdělávací dny byly žákům poskytovány zcela zdarma a rovněž zdarma byly žákům zajištěny svačinky a obědy ve školní jídelně.

         Podle počtu přihlášených žáků byly vedením školy utvořeny dvě skupiny. První skupinu tvořili žáci z I. stupně a druhá skupina byla obsazena žáky I. a II. stupně. Ke každé skupině byli přiděleni dva pedagogičtí pracovníci. První skupina pracovala pod vedením paní učitelky Jany Talandové a pana učitele Martina Skoupila. Druhou skupinu vedly paní učitelky Zdeňka Kamarádová a Alena Bartoňková.

          Aktivity Vzdělávacích kempů byly rozděleny do dvou bloků – dopolední a odpolední. Dopolední blok byl zpravidla věnován vzdělávacím aktivitám a odpolední blok byl realizován formou volnočasových aktivit. Žáci si v průběhu celého týdne osvěžovali své znalosti a dovednosti, které získali předchozím vzděláváním.

          Pevně doufám, že se Vzdělávací kempy žákům líbily stejně jako nám pedagogickým pracovníkům. Chtěla bych touto cestou poděkovat paní ředitelce Ivě Navrátilové za možnost tyto Vzdělávací dny zrealizovat, a dále potom paní učitelce Kamarádové, Talandové a panu učiteli Skoupilovi za jejich vstřícnost při organizaci Vzdělávacích kempů. Další poděkování směřuje k paním kuchařkám Medkové, Benešlové, Rendové a Němečkové, které pro děti po pět dnů připravovaly obědy. V neposlední řadě patří velké díky paní Lence Lehnertové, která dětem každý den připravila chutné svačinové balíčky.

Mgr. Alena Bartoňková

Vzdělávací dny 21 2

Vzdělávací dny 21

15. 10. 2021 - Čtvrťáci ve volební místnosti

Čtvrťáci ve volební místnosti

V pátek 8. října se tělocvična ve škole proměnila ve volební místnost. Toho využili naši žáci čtvrté třídy a zahráli si tak na volby. Stanovili jsme přesná pravidla a naplánovali jsme průběh našich voleb. Nad vším dohlížela volební komise ve složení paní učitelka Kurucová a paní asistentka Baklíková. Připravili jsme volební lístky. Našim cílem bylo zvolit třídní parlament. Žáci si svého kandidáta napsali na volební lístek za plentou a ten pak vhodili do přenosné urny. V momentě sčítání hlasů nás překvapili pracovníci úřadu, kteří přišli doladit volební místnost na skutečné volby. Nejvíce hlasů obdržel J.O. a stal se předsedou třídy, zástupcem pak J.P. Po dvou hlasech získali M.V. a M.K. Jeden hlas byl neplatný. Pro čtvrťáky byla tato volební hra pěkným zpestřením hodiny vlastivědy.

21. 06. 2021 - Projektový den mimo školu v Pevnosti poznání v Olomouci

Projektový den mimo školu v Pevnosti poznání v Olomouci

V pátek 18. června vyjely třídy 4. A a 4. B se svými třídními učitelkami a asistentkami za netradičním vlastivědným programem Život ve středověkém městě do Olomouce do Pevnosti poznání.

     Děti tam byly rozděleny do tří skupin. Každá skupina se svým pedagogickým doprovodem absolvovala u lektorů 3 části vzdělávacího programu – Život ve středověkém městě, Vědecká výtvarka a Planetárium. Následně jsme si mohli projít, prohlédnout a vyzkoušet všechny expozice v Pevnosti poznání.

     Po plnění úkolů z historie, kdy tvořili plány historických měst, porovnávali život ve středověku a novověku, řadili události na časovou osu, se žáci nadšeně oblékali do středověkých vojenských uniforem.

     V Planetáriu jsme se vydali na cestu vesmírem a prohlédli jsme si Sluneční soustavu. Každého zaujala možnost vstoupit do velkého modelu lidského oka nebo mozku.

Všechny exponáty byly interaktivní a naši žáci si je s radostí vyzkoušeli.

Ani nutnost používat roušky či respirátory nám nemohla zkazit příjemně prožitý den.

Třídní učitelky 4. A a 4. B

Projektový den

Projektový den2

Projktový den3

Projektový den4

Projektový den5Projektový den6

Projektový den7

 

Copyright © 2015. Základní škola Libina