^Zpátky nahoru
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Školská rada

Volby do školské rady 

Ředitelka Základní školy Libina, příspěvková organizace Mgr. Bc. Iva Navrátilová

vyhlašuje dne 2.11.2020

v souladu s čl. 7 Volebního řádu školské rady, který vydala Rada obce Libina na základě ustanovení § 167, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) dne 27. 04. 2005, č. j. 57.3.2.

volby zástupců zákonných zástupců žáků ve školské radě.

1. Termín konání voleb

Volby zástupců zákonných zástupců se uskuteční v termínu 2. - 4. 12. 2020.

2. Místo voleb

Volby proběhnou v budovách školy: ZŠ Libina 548, ZŠ Libina 31 a ZŠ Libina 520.

3. Průběh voleb

Volby proběhnou tajným hlasováním. Zákonný zástupce obdrží hlasovací lístek, na kterém budou uvedena v abecedním pořadí jména kandidátů. Volič označí v rámečku před jménem kandidáta křížkem ty kandidáty, pro které hlasuje, v počtu max. odpovídajícím počtu volených mandátů (tj. 2) a vhodí takto označený lístek do hlasovací urny. Za členy školské rady, v počtu odpovídajícím voleným mandátům (tj. 2) jsou zvoleni ti kandidáti, kteří získali nejvyšší počty hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje los.

4. Kandidáti

Kandidáty na členy školské rady se mohou stát zletilé osoby navržené kýmkoliv ze zákonných zástupců žáků školy, přičemž zákonný zástupce může za kandidáta navrhnout i sám sebe. Návrh na kandidáty lze podávat nejpozději 14 dní před dnem konání voleb, a to na ředitelství ZŠ Libina, Libina 548. 

5. Školská rada

Školská rada je zřizována a vykonává svou činnost podle § 167 a § 168 zákona 561/2004 Sb. (školského zákona). Školská rada, zřízená Radou obce Libina, je šestičlenná. Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy a třetinu volí zákonní zástupci žáků školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Školská rada se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, projednává inspekční zprávy České školní inspekce, podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy, podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Volební řád

Dodatek č.1 volebního řádu

 

Členové:    

Mgr. Jarmila Hamalová
Ing. Michal Horáček (předseda)

Bc.Lada Cinegrová

Irena Procházková

Ludmila Vašková

 

 

Copyright © 2015. Základní škola Libina